Bulk Barn STRATFORD - Bulk Food STRATFORDBulk Barn

Gateway Plaza
852 Ontario Street
STRATFORD, Ontario
N5A 3K1

Phone: 519-273-2136

Mon: 9:00 AM - 9:00 PM
Tue: 9:00 AM - 9:00 PM
Wed: 9:00 AM - 9:00 PM
Thu: 9:00 AM - 9:00 PM
Fri: 9:00 AM - 9:00 PM
Sat: 9:00 AM - 6:00 PM
Sun: 10:00 AM - 5:00 PM